Các định nghĩa chung

 • Bên cung cấp: là cty TNHH Thị giác máy tính, đơn vị chủ sở hữu website Face Hub
 • Bên sử dụng: là người đăng ký sử dụng hệ thống, đại diện cho tổ chức và có quyền Admin sau khi đăng ký thành công. Khi có vấn đề phát sinh bên cung cấp chỉ làm việc với người trực tiếp đăng ký. Nếu có thay đổi người đại diện cần có sự đồng ý của bên cung cấp.
 • Admin: người đăng ký tài khoản và là người đại diện cho đơn vị/tổ chức.
 • Tài khoản cổng: tài khoản dùng để checkin/checkout do Admin tạo.
 • Khuôn mặt: là khuôn mặt của người được đăng ký vào danh sách khuôn mặt. Thường được hiểu là khách hàng.

Nghĩa vụ và quyền lợi của bên cung cấp

 • Bảo mật thông tin, dữ liệu của khách hàng, không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.
 • Được phép backup dữ liệu cho mục đích bảo trì, nâng cấp server.
 • Khi khách hàng ngưng sử dụng phải xóa toàn bộ dữ liệu của đơn vị/tổ chức đó.

Nghĩa vụ và quyền lợi của bên sử dụng

 • Sử dụng đúng gói dịch vụ, không gian lận khi sử dụng hệ thống.
 • Không được phá hoại bằng bất cứ hình thức nào.
 • Thanh toán gói dịch vụ đúng hạn, nếu không đúng hạn bên cung cấp có quyền ngưng gói dịch vụ đến khi khách hàng đóng tiền.

Các vấn đề phát sinh

 • Khi có vấn để phát sinh các bên liên quan xử lý theo nguyên tắc hợp tác, bình đẳng, cùng tìm hướng giải quyết chung trước khi đem ra pháp luật.